Aktuálně: 

Zpráva o uzavření smlouvy mezi obcí Zeleneč a investorem areálu P3 Prague D11

V srpnu 2018 byla podepsána smlouva o spolupráci obce Zeleneč, developera P3 Parks za účasti spolku "V Zelenči jsme doma", která specifikuje kompenzaci negativních vlivů výstavby a provozu průmyslového a logistického areálu P3 Prague D11 v katastrech Mstětice, Jirny a Nehvizdy.

Jak k tomu došlo?

V nedávné době byla vydána stavební povolení na výstavbu dvou dalších hal v areálu P3 Prague D11[1]. Náš spolek za účasti obyvatel Zelenče vč. místní části Mstětice podal k těmto rozhodnutím fundované připomínky a námitky s ohledem na ochranu životního prostředí, zdraví, dopravní obslužnost atp. Námitky byly zpracovány s pomocí právníka, byly konzultovány a zpracovány ve spolupráci s odborníky v daných oborech. Naše námitky byly stavebními úřady odmítnuty[2]. Jako poslední alternativa se nabízelo jen zdlouhavé soudní řízení s malou šancí na úspěch. Obec, investor a spolek zasedli za jednací stůl a výsledkem je dohoda obce s investorem[3]. Tato dohoda má písemnou podobu a vychází vstříc většině požadavků, která byly uvedeny v našich námitkách ke stavebnímu povolení[4]. To vše v tíži developera - smlouva obec k žádným povinnostem neváže.

Co je obsahem smlouvy?

Smlouva obsahuje závazek k těmto opatřením:

 • Výrazná intenzifikace zeleně v areálu, na stávajících i budoucích halách, včetně její údržby po celou dobu provozu areálu (ozeleněné fasády, aleje, motýlí louky v areálu aj.)
 • Podpora včelařství v Zelenči částkou 10.000 Kč ročně [5]
 • Investor se bude podílet finančním darem (100.000 Kč) na obnovu uschlých stromů v lokalitě Kaplička, které byly sazeny na jaře.
 • Instalace nového typu osvětlení na halách v areálu, které bude tlumit v noci světla, pokud nebude zrovna nakládán kamion, tj. nebude intenzivně svítit celou noc, když to není třeba [6].
 • Dopravní obslužnost areálu výhradně na D11, dodržování požadavku, jak je uvedeno ve stavebním povolení [7].
 • Směrování staveništní dopravy a případné kompenzace za negativní vlivy plynoucí ze staveništní dopravy
 • Finanční pomoc při řešení porušování zákazu vjezdu přes Mstětice (dopravní kamera)

Částka, která bude v areálu investována nad rámec požadavků ve stavebním povolení je přibližně 1.600.000 Kč.

Investor sdělil, že park D11 má sloužit jako vlajková loď logistiky 21. století, jako ukázkový areál opatření, která zmírňují negativní vlivy provozu skladovacích prostor. Tím se nastavuje standard pro výstavbu dalších parků ve směru ekologizace výstavby i provozu.

Závěrem

Máme radost, že spousta času stráveného na úřadech, čtením a zpracováním dokumentace, konzultacemi s odborníky, na jednáních s investorem a s obcí, stejně jako nemalé množství vynaložených finančních prostředků[8], dává smysl, a že bude mít alespoň trochu pozitivní vliv na ochranu životního prostředí a na zdraví lidí v Zelenči a okolí. Dosáhli jsme maxima možného v dané situaci, kdy územní plán a územní rozhodnutí byly na straně investora.

Oceňujeme ochotu obce, zastoupené starostou ing. Husincem a vstřícnost investora jednat. Věříme, že investor chce být dobrým sousedem, protože na požadavky obce i spolku přistoupil nad rámec povinností určených ve stavebním povolení. Doufáme, že vše, co bylo dohodnuto, bude realizováno dle příslušných harmonogramů. Velký dík patří všem občanům Zelenče, Mstětic a okolních obcí, kteří nám nezištně pomohli a podpořili nás. Každý podpis na petičním archu přispěl k dohodě mezí obcí a investorem. Děkujeme!


[1] Územní rozhodnutí bylo vydáno už v roce 2011.

[2] Jinými slovy, podle stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy, včetně orgánu ochrany veřejného zdraví, nemá výstavba logistických hal na ploše cca 120 tis metrů negativní vliv na životní prostředí, zdraví lidí a není třeba ji nijak výrazně řešit.

[3] Spolek je vedlejším účastníkem smlouvy s právem kontroly realizace opatření, které smlouva postuluje.

[4] Smlouva je soukromoprávní, bude zveřejněna a jde na rámec minimálních požadavků stanovených v územním rozhodnutí a stavebním povolení.

[5] Původní návrh zvažoval včelíny v areálu, nicméně vzhledem k teplotám v okolí to není možné.

[6] Osvětlení bude vyměněno na stávajících halách, na nové bude dodáváno automaticky.

[7] Požadavek směrování dopravy bude zakotven v provozním řádu areálu.

[8] Spolek financují jeho členové prostřednictvím darů. Spolek v roce 2017 také získal dotaci Nadace Via ve výši 20.000 Kč.Kdo jsme

V Zelenči jsme doma, z.s. (zapsaný spolek) je skupina obyvatel Zelenče a Mstětic, kteří se dali dohromady na jaře 2017 po podpisové akci na podporu procesu EIA v souvislosti s výstavbou logistických hal ve Mstěticích, Jirnech a Nehvizdech. Jsme lidé, kterým není lhostejná zhoršující se kvalita životního prostředí v okolí Zelenče. Logistické haly znepříjemňují život světelným smogem, nadměrnou dopravou, devastací půdy a dalšími vlivy. Na čem pracujeme

Zeleneč a její životní prostředí


Geografická poloha Zelenče bezprostředně za okrajem pražské metropole, dopravní dostupnost, zemědělský, vesnický charakter okolí, to vše přispělo k zájmu o nákup nemovitostí a nárůst obyvatel v naší obci. Fakt, že je Zeleneč a její místní část Mstětice, stejně jako sousední obce Jirny, Šestajovice, Nehvizdy dobře dostupná z obou dálnic D10 a D11, přispěl bohužel také k rychlému růstu zájmu logistického průmyslu o naši lokalitu. Někteří růst skladů berou jako nevyhnutelnou nutnost a jako nutné zlo související s umístěním naší obce mezi dvěma dálnicemi. Jiní, včetně členů spolku "V Zelenči jsme doma" s postupujícím betonováním krajiny v okolí naší obce nesouhlasí, a snaží se proti degradaci ekosystému v blízkosti obce něco udělat. Jaký je tedy příběh velkých staveb v okolí Zelenče?


Logistický areál Prologis

Podél silnice 611 vyrostlo velké množství skladů, které z velké části patří společnosti Prologis. Většina budov byla vystavěna před vznikem spolku (ten formálně vzniknul v květnu 2017). V listopadu 2017 proběhlo jednání mezi starostou Zelenče, zástupci spolku a představiteli firmy Prologis. Došlo k částečnému ztlumení externích světelných zdrojů u nákladových ramp budov Prologis, které i v nočních hodinách, dokonce i tehdy, kdy manipulace s nákladem kamionů neprobíhala, vyzařovaly do okolí značně nepříjemný světelný smog. Výsledkem jednání bylo ztlumení a sklopení světel, která nejvíce přispívala k negativnímu zamoření nechtěným světelným závojem. Společnost Prologis také darovala obci stromy k výsadbě podél ulice Čsl. armády mezi čelákovickým potokem a zeleným vodárenským objektem na konci obce. Bohužel, silná sucha v letošním roce zamezila uchycení vysázené zeleně v této části obce.

Územní rezerva pro logistické budovy

Obec Jirny představila na konci roku 2017 změnu územního plánu, v níž byla v bezprostřední blízkosti obce Zeleneč vymezena plocha pro logistické budovy a lehký průmysl. Proti plánu zastupitelů obce Jirny se zvedl odpor významné části zelenečských, a také některých jirenských. Výsledkem byla podpisová petice proti navrhované změně, která by jinak znamenala likvidaci orné půdy nejvyšší bonity a přiblížení skladového areálu až na jihovýchodní okraj obce, v blízkosti kruhového objezdu na silnici 611 a silnice Zeleneč - Šestajovice. Díky obyvatelům Zelenče a sousedních obcí bylo sebráno přes 1000 podpisů proti dalšímu zastavování zemědělské krajiny logistickými halami. Přestože starosta obce Jirny proti petiční akci vystoupil, je pozitivní, že také obyvatelé Jiren začínají proti halám vystupovat. 

Zábor zemědělské půdy bonity I a II je restriktivně omezen zákonem, nicméně je potřeba pokusy rozšiřovat průmyslové haly monitorovat a na všech stupních povolovacího procesu proti nim aktivně vystoupit - jak ze strany starosty a zastupitelstva, tak také ze strany občanů a spolků, a to ve všech fázích přípravy (tj. tvorby územních plánů, žádostí o územní rozhodnutí, o stavební povolení atd).

Logistický park P3 Prague D11

Dalším areálem, který se v současné době bouřlivě rozvíjí, je soubor devíti skladů na pomezí katastrů Mstětice, Nehvizdy a Jirny, tedy oblast mezi silnicí 611 a železniční stanicí Mstětice. Tato skupina skladových budov, z nich tři již stojí, a na dvě další jsou vydána stavební povolení, provozuje společnosti P3 Parks. Umístění souboru staveb v blízkosti nádraží Mstětice vychází z určení plochy na hranicích tří katastrů (Mstětice, Nehvizdy a Jirny) v územních plánech obcí, které mnohdy v 90. letech schválily proměnu zemědělské půdy na skladové areály. Zde bylo ještě před vznikem spolku, bohužel, vydáno rozhodnutí o umístění staveb (tzv. územní rozhodnutí) a následná stavební povolení. Spolek "V Zelenči jsme doma" se nyní společně se starostou obce pokouší o snížení dopadu dalších staveb na životní prostředí v obci. V srpnu 2018 byla podepsána smlouva mezi obcí a investorem, která specifikuje některá opatření ke ztlumení dopadů výstavby a provozu hal v naší obci. Společnost P3 Prague se zavázala k výsadbě izolační zeleně, motýlích luk, ozelenění stěn budov a snížení intenzity umělého osvětlení areálu v nočních hodinách. O průběhu uskutečnění dohodnutých kroků bude spolek veřejnost průběžně informovat.

Co dál se životním prostředím?

Nepochybně bude pokračovat tlak na industrializaci okolí naší obce, už proto, že katastry Šestajovic a Jiren mají značnou část svého území na severní straně dálnice D11, tedy v místech, kde téměř nikdo z jejich obyvatel nebydlí, a pro jejich populaci tak logistické budovy a průmyslové stavby nepředstavují tak závažný problém, jako pro nás v Zelenči. Budeme to my, kteří budeme zatíženi výrazněji negativními důsledky výstavby a provozu hal. K těm patří hlukový a světelný smog, doprava a její exhalace, likvidace zemědělské půdy, ničení biotopů polní fauny, přeměna rázu krajiny ze zemědělské na průmyslovou, vznik tepelných ostrovů nad halami, vysychání půdy a následné oteplování na mikroregionální úrovni. Spolek se snaží o ochranu krajiny tak, aby rozvoj našeho okolí byl udržitelný, tj. abychom si nepodřezávali větev sami pod sebou, a aby zdejší krajina přežila 21. století.

 • Podali jsme připomínky k metropolitnímu plánu hlavního města v lokalitě Sychrov.
 • Budeme sledovat vývoj situace povolení další haly v katastru Šestajovic, východně od areálu drogerie Teta na severní straně D11.
 • Plánovaná výstavba velkého množství rodinných domů ve Mstěticích bude mít dopad na vzhled krajiny a na dopravu v obci. Budeme se snažit o zmírnění negativních dopadů podle našich sil a možností.
 • Pomáháme s úklidem obce, s výsadbou stromů a keřů, s plány na zadržení vody v krajině (remízky, zelené ploty, vodní prvky) .
 • Pomoci můžete i vy - hledáme do svých řad všechny, kdo mohou pomoci, např. v oblasti ekologie, ale také právní radou, zkušeností v oblasti stavebnictví, v administrativě, tvorbě textů, komunikace.

Snad společné úsilí spolku s obcí, zamezí výraznějším excesům industrializace našeho životního prostředí. Ekologie v okolí naší obce bude velkým volebním tématem, i když ne jistě jediným. Ptejme se kandidátů do zastupitelstva, jak budou k ochraně životního prostředí Zelenče a Mstětic přistupovat, a jak chce zastupitelstvo jako celek o situaci životního prostředí a velkých staveb v našem okolí informovat širší zelenečskou veřejnost.

Odkazy:

Spolek: facebook.com: @domavzelenci

Koordinace na mikroregionální úrovni: facebook.com: @polabskakrajina


Jak nás můžete podpořit

Přivítáme pomoc všech občanů Zelenče nebo Mstětic, kterým jde o stejnou věc: o ochranu přírody a krajiny, a o dobré vztahy v obci.

Těžiště naší práce spočívá v komunikaci s obcí, s developery, se stavebním úřadem. Monitorujeme snahy o další výstavbu velkých firemních objektů s negativním vlivem na životní prostředí. Tam, kde to je možné, vstupujeme do územního řízení, nebo do procesu stavebního povolení. Uvítáme vaši pomoc jak administrativního charakteru nebo právní pomoci.

Můžete se stát sympatizanty spolku tím, že nám na stránce Kontakt dáte na sebe emailovou adresu. Pokud bude potřeba podpořit podpisy některý z právních úkonů, dovolíme si vás kontaktovat se žádostí o pomoc. Na oplátku vám nabízíme informace z první ruky a vědomí, že pomáháte dobré věci.

Budeme rádi, pokud se stanete členem-členkou spolku. Na stránce Kontakt nám můžete dát vědět, zda a jak nás můžete podpořit.

Nadace VIA

Práce spolku je podporována grantem nadace Via. Více informací o této nadaci najdete na www.nadacevia.cz

.

© 2017 V Zelenči jsme doma. Všechna práva vyhrazena.
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started